E-Bülten Aboneliği Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0609058539400001 Mersis numaralı, şirket merkezi Süleymaniye Mahallesi, Profesör Cemil Birsel Caddesi, No:29/1 Fatih İstanbul adresinde bulunan LTC Elektronik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ( Linktech ) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır.
İşbu Aydınlatma Metninde Şirketimiz tarafından yayınlanacak bültenler için E-bülten aboneliği sürecine özgü Şirketimizin kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin şahsınızın aydınlatılması amaçlanmıştır.

A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.
KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİLER
Kimlik Bilgileri Ad Soyad
İletişim Bilgileri İş E-Posta Adresi, Telefon Numarası

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verilerinizi KVKK’ın 5’incı maddesi uyarınca aşağıda belirtilen işleme amaçları ve ilgili hukuki sebep dahilinde işlenecektir.
• E-Bülten gönderimi ve bilgilendirme,
Açık rızanız kapsamında bülten aboneliği formu aracılığıyla toplanan ad-soyad, cep telefonu ve e-posta bilgileriniz işlenecektir.
• İşlem güvenliğinin sağlanması,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi şartıyla işlem güvenliği bilgileriniz (log kayıtlarınız) işlenecektir.
• Ticari iletişim,
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ayrıca; ürün/hizmetlerin ve davet/etkinliklerin duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik süreçlerinin iyileştirilmesi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; ilgili kanunlara uygun olarak açık rıza alınması sebebine veya açık rıza alınması zorunlu olmayan haller için KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) düzenlemesi uyarınca “meşru menfaatimiz” kapsamında ticari elektronik ileti (SMS, Arama, E-posta) gönderilebilmesi için de işlenebilecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak
E-posta ve sms gönderimi için çalışılan hizmet sağlayıcılar,
Yurtiçinde yerleşik yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz internet sitemizdeki bülten aboneliği sekmesinin doldurulması suretiyle otomatik yollarla ve yazılı olarak toplanabilecektir.

E. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Linktech tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahilinde Süleymaniye Mahallesi, Profesör Cemil Birsel Caddesi, No:29/1 Fatih, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla veya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
g) Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda;
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu,
yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

Linktech'e sorun
Çağrı merkezi   0850 340 88 88